برای خرید رنگ باید این نکته را رعایت کرد:

1- برای چه پوستی میخواید

اگر پوست مشتری سفیده، جز دسته گرم محسوب میشه، خنثی کننده رنگ گرم میشه رنگ سرد، پس رنگ های سرد مناسب برای پوست روشن هستند.

برای پوست سبزه و تیره که جز دسته سرد محسوب میشوند باید از رنگ های دسته گرم استفاده کرد مانند رنگ هایی که ته تناژ نارنجی و قرمزی داشته باشند.