1- سوزن RL

نام کامل این سوزن RL یا Round Liner می باشد و به این سوزن خط زن گرد و سر سوزن ها در این نوع کاملا به هم نزدیکتر است .کاربرد اصلی سوزن RL در ایجاد طرح تاتو میباشد.

2- سوزن RS

نام کامل این سوزن RS یا Round Shader می باشد , این سوزن برای سایه زنی و سر سوزن ها در این نوع کاملا به هم نزدیکتر است .کاربرد اصلی سوزن RS در سایه زدن میباشد.


3- سوزن M1

نام کامل این سوزن M1 یا مگنوم می باشد و این سوزن به صورت فلت و دارای دو ردیف سوزن است.این سوزن برای پر کردن فواصل زیاد ،سایه کاری و پخش کردن تاتو در نواحی کوچک پوست مورد استفاده قرار میگیرد.


4- سوزن M2

نام کامل این سوزن M2 یا مگنوم می باشد و این سوزن به صورت فلت و دارای دو ردیف سوزن است.این سوزن برای پر کردن فواصل زیاد ،سایه کاری و پخش کردن تاتو در نواحی بزرگ پوست مورد استفاده قرار میگیرد.


5- سوزن F

نام کامل این سوزن F یا Flat Shader می باشد و این سوزن سایه زن تخت و سر سوزن ها در این نوع کاملا به هم نزدیکتر است .کاربرد اصلی سوزن F در سایه زدن میباشد.