به توجه به ملانین پوست هر فرد پوست یا گرم است و یا سرد است.

* اگر ملانین پوستی فردی، قرمز رنگ باشد پوست فرد گرم به حساب می آید.

* اگر ملانین پوستی فردی، آبی باشد پوست فرد سرد محسوب میشود.

بعد از تشخیص پوست سرد و گرم باید بدانید برای پوست های گرم، باید از رنگ های سرد و برای پوست های سرد، باید از رنگ های گرم استفاده کرد.

در حالت کلی میتوان گفت:

* پوست های سرخ، سفید و گندمی روشن در دسته پوست های گرم قرار میگیرند.

* پوست های سبزه و گندمی متوسط در دسته پوست های سرد قرار میگیرند.