* انواع رنگ تاتو

رنگ تاتو در چرخه رنگ نسبت به پارامترهای مختلفی تقسیم بندی میشود. در حالت کلی میتوان این رنگ ها را به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم بندی کرد.

* رنگ اصلی تاتو

قرمز، آبی و زرد رنگ های اصلی هستند. رنگ های دیگر از ترکیب این رنگ ها ساخته میشوند. به این صورت که با کم و زیاد کردن این رنگ ها میتوان رنگ های دیگر تولید کرد.

* رنگ های فرعی تاتو

با ترکیب کردن رنگ های اصلی، رنگ های فرعی تولید میشوند. به رنگ های فرعی رنگ های مکمل و ثانویه هم گفته میشود. از این جهت میتوان گفت رنگ های فرعی مکمل رنگ های اصلی هستند و در چرخه رنگ مقابل رنگ های اصلی قرار میگیرند.

رنگ ها را میتوان بر اساس عواملی به رنگ های سرد و گرم تقسیم کینم.

* رنگ های گرم: طیف رنگی قرمز و زرد تناژ گرمی دارند. رنگ های قرمز، زرد، نارنجی و بنفشمتمایل به قرمز گرم هستند.

* رنگ های سرد: رنگ های سبز تا بنفش در این چرخه قرار میگیرند. این رنگ ها عبارتند از: آبی، سبز و بنفش متمایل به آبی

* رنگ های خنثی: این دسته از رنگ ها از ترکیب رنگ های گرم و سرد حاصل میشوند. این دسته از رنگ ها نه گرم محسوب میشوند و نه سرد این رنگ ها عبارتند از: سفید، مشکی و خاکستری

در کاور تاتو قدیمی و دکاپاژ ابرو افرادی که تاتو آن ها قرمز شده است میتوانید از خنثی کننده رنگ قرمز تاتو استفاده کنید.