* دلایل پخش شدن رنگ در تاتو خط چشم

1- استفاده از رنگ های بی کیفیت و فیک

2- زاویه دست نادرست پیگمنتر و عمود نبودن دست او بر صورت فرد

3- عدم رعایت نکات مراقبت از تاتو توسط فرد 

4- تعریق زیاد در زمان انجام تاتو خط چشم

5- کنترل نداشتن پیگمنتر بر روی فشار دست خود، فشار دست زیاد باعث پارگی مویرگ ها میشود و خون ریزی اتفاق می افتد.

6- تنظیم نبودن سرعت دستگاه، سرعت زیاد دستگاه میتواند باعث پخش رنگ شود.

7- قرار گیری سوزن به صورت کج در دستگاه و یا خراب بودن سوزن دستگاه

8- مکث کردن بیش از حد پیگمنتر 

9- عوامل محیطی مانند گرم نگه داشتن بیش از حد چشم و مالش چشم

10- مصرف قرص های اعصاب، الکل و دخانیات توسط مشتری میتواند مانع از رنگ گرفتن پوست شود و باعث رقیق شدن رنگ میشود.

11- عدم کشش پلک در حین اجرای تاتو در 2 یا 3 زاویه

12- شستشو و در معرض آب قرار گرفتن فرد در چند روز ابتدایی انجام تاتو