مراحل تشخیص رنگ سرد و گرم

1- مقدار از رنگ تاتو را روی دست خود بریزید.

2- دست خود را مقابل خورشید بگیرید.

* رنگی که ته تناژ نارنجی و قرمز دارد. در دسته رنگ های گرم قرار دارد.

* رنگی که دارای ته تناژ سبز، آبی، خاکستری، دودی و یا حتی بنفش مایل به آبی در دسته رنگ های سرد قرار میگیرد.