* کاربرد رنگ زرد در تاتو

در چرخه رنگ، رنگ زرد در مقابل رنگ بنفش قرار گرفته و خنثی کننده آن است. در صورتی که مشتری دارای تاتو قدیمی با تناژ رنگ بنفش یا رنگ قهوه ای با ته تناژ بنفش داشته باشد. میتوان از رنگ زرد برای خنثی کردن آن استفاده کرد. رنگ زرد در دسته تناژ  رنگی گرم قرار دارد و به منظور کاهش سردی انواع رنگ تاتو به کار میرود.

* کاربرد رنگ نارنجی در تاتو

در چرخه رنگ، رنگ نارنجی جز دسته رنگ های گرم محسوب میشود و در مقابل آبی قرار دارد. در نتیجه میتوان گفت رنگ آبی و نارنجی مکمل و خنثی کننده هم هستند. 

هنگامی که مشتری تاتو قدیمی دودی، خاکستری و یا رنگ سرد با ته تناژ خاکستری و دودی دارد. میتوان با ترکیب رنگ نارنجی آن را خنثی نمود.